တိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔

တိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အိတ္ဖြင့္စာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။  အဆိုပါ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းအရ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္
တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။

အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) တို႔သို႔ လိပ္မူျပီး ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေပးပို႔စာ၌ "ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးသည္
ႏွစ္ပရိေစၧဒမ်ားစြာကပင္ တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ အတူေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္  တိုင္းရင္းသား  လူမ်ိဳးစု အားလံုး
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးသည္ အလြန္အေရးၾကီးေၾကာင္း" စသျဖင့္ အစခ်ီေရးသားခဲ့ျပီး၊ "ယခုအခါ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၾကားသိေနရပါသည္။ ယင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေသေၾကဆံုးရံႈး
ပ်က္စီးမႈမ်ား ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အျပင္ တန္ဖိုၾကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။
ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားလည္း အတိဒုကၡမ်ားစြာ ေရာက္ေနၾကသည့္ အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္" ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ယင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို အင္အားသံုး၍ ေျဖရွင္းၾကမည္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္း ျဖစ္ေသာ ေဆြေႏြးညွိႏိႈင္း ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္း ၾကမွသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး
အနာဂတ္ကို အာမခံႏိုင္မည့္ စစ္မွန္ေသာ တိုင္းရင္းသား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေျပလည္မႈ မရရွိလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ဟူသည္ က်ယ္ျပန္႔သြားႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိတတ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေရးသားထားပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသား အခ်င္းခ်င္း အၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္
ယံုၾကည္ေလးစားမႈတို႕ျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေျပလည္မႈရရွိၾကျပီး ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မွသာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရးသားခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ေရးသားခဲ့ျပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး၏  အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေရွးရႈ၍ ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကပါရန္ႏွင့္ အျမန္ဆံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၾကပါရန္ ေလးနက္စြာ ပန္ၾကားအပ္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ျပီး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ပံ့ပိုးရန္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ ကိုယ္စြမ္းရွိသမွ် ပါ၀င္ၾကိဳးပမ္းေပးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို
အဆံုးသတ္ထားပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႕ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ ေပးပို႕ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို
ဆက္သြယ္ရန္လမ္းေၾကာင္း မရွိသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ
ဦးအုန္းၾကိဳင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါသည္။
 တိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔  တိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 23:01 Rating: 5
Powered by Blogger.